mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Wersja archiwalna zmieniona dnia 26.08.2009


  1. Zakład udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu na zasadach określonych ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z póź. zm.), art.26-28 ustawy z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. Nr 52 poz. 417), art2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. Przepisy Wprowadzające Ustawę o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawę o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawę o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz.U. Nr 76 poz. 641)  oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U. Nr. 247 poz. 1819 ).
  2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
  3. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej przez SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe - w opraciu o wyżej wymienione akty prawne - określa Zarządzenie Dyrektora zakładu.

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej w SPZOZ SPR 

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Danuta Cabak-Fiut
Dokument z dnia: 28.04.2009
Dokument oglądany razy: 1 685
Opublikował: Aniela Damasiewicz
Publikacja dnia: 26.08.2009
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl