mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnianie dokumentacji medycznej

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
W SPZOZ SĄDECKIM POGOTOWIU RATUNKOWYM

I. Osoby upoważnione do otrzymania dokumentacji medycznej
1. Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobiście pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
2. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta
za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym. Dokumentacja medyczna jest udostępniana także osobie bliskiej, chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Przez osobę bliską o które mowa w ust.2 rozumie się: małżonka, krewnego do drugiego stopnia
lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą
we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta (art.3 ust.1 pkt.2 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta);
4. W przypadku sporu między osobami bliskimi o udostępnienie dokumentacji medycznej, zgodę na udostępnienie wyraża sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej lub osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba wykonująca zawód medyczny może wystąpić z wnioskiem do sądu także w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o udostępnienie dokumentacji
lub sprzeciwiająca się jej udostępnieniu jest osobą bliską.
5. W przypadku gdy pacjent za życia sprzeciwił się udostępnieniu dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 2, sąd, o którym mowa w art. 628 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w postępowaniu nieprocesowym na wniosek osoby bliskiej, może wyrazić zgodę
na udostępnienie dokumentacji medycznej i określić zakres jej udostępnienia, jeżeli jest to niezbędne:
w celu dochodzenia odszkodowania albo zadośćuczynienia, z tytułu śmierci pacjenta, dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.

II. Podmioty upoważnione do otrzymania dokumentacji medycznej

SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe udostępnia dokumentację medyczną również:
1) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
2) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom w ochronie zdrowia, a także Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;
3) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
4) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym
do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
5) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nią zadań określonych w art. 31n ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.);
6) Agencji Badań Medycznych w zakresie określonym ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych;
7) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
8) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
9) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;
10) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym
do prowadzenia rejestrów;
11) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
12) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
13) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
14) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
15) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta;
16) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
17) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567), w zakresie niezbędnym
do wykonywania ich zadań.

III. Sposób udostępniania dokumentacji medycznej
1. W SPZOZ Sądeckiem Pogotowiu Ratunkowym dokumentacja medyczna jest udostępniana:
1) do wglądu w siedzibie SPZOZ Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego przy ul. Śniadeckich 15
w Nowym Sączu - z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom
lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.
2. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4) i 5), na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów,
3. Elektroniczna dokumentacja medyczna, o której mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, jest udostępniana na zasadach określonych w przepisach tej ustawy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

IV. Wykaz udostępnień dokumentacji medycznej
SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe prowadzi wykaz zawierający następujące informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej:
1) imię i nazwisko pacjenta, którego dotyczy dokumentacja medyczna;
2) sposób udostępnienia dokumentacji medycznej;
3) zakres udostępnionej dokumentacji medycznej;
4) imię i nazwisko osoby innej niż pacjent, której została udostępniona dokumentacja medyczna lub nazwę instytucji,
5) imię i nazwisko oraz podpis osoby, która udostępniła dokumentację medyczną;
6) datę udostępnienia dokumentacji medycznej.

V. Podstawa udostępniania dokumentacji medycznej
1. Udostępnianie dokumentacji medycznej w SPZOZ Sądeckim Pogotowiu Ratunkowym następuje
na podstawie pisemnego wniosku – stanowiącego Załącznik Nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych SPZOZ SPR.
2. Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji winno zawierać szczegółowo oznaczony zakres danych podlegających udostępnieniu. Wzór upoważnienia stanowi Załącznik do niniejszych Zasad. W szczególnych przypadkach może być wymagane potwierdzenie notarialne lub przez organ samorządu terytorialnego,
co do jego autentyczności.
3. W przypadku żądania przez uprawnione (na mocy innych ustaw) organy i instytucje udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginałów, decyzję o ich udostępnieniu podejmuje Dyrektor zakładu.
4. Przy wydaniu oryginałów dokumentacji należy pozostawić kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji, chyba że zwłoka w jej wydaniu mogłaby narazić pacjenta na szkodę.
5. Osobami upoważnionymi do udostępniania dokumentacji medycznej oraz do sporządzania kopii i odpisów są pracownicy ds. rozliczeń i statystyki medycznej, a w przypadku ich nieobecności- pracownik
ds. organizacji i kontroli wewnętrznej.

VI. Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej
Za udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe:
1) nie pobiera opłaty w przypadku udostępniania jej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie;
2) innym podmiotom oraz pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu po raz kolejny w żądanym zakresie:
a) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej………………………. 8,00 zł;
b) za jedną stronę kopii lub wydruku dokumentacji medycznej……………………..….. 0,30 zł;
c) dokumentacja medyczna przesyłana środkiem komunikacji elektronicznej…......… 0,00 zł
d) dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych……………………….. 2,00 zł.

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wzór upoważnienia do dobioru dok. medycznej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Bożena Hudzik
Dokument z dnia: 28.04.2021
Dokument oglądany razy: 5 991
Opublikował: Jacek Bednarek
Publikacja dnia: 28.04.2021
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl