mapa strony   |   kontakt   |

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym Sączu prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2017.1318 z zm.), Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.Dz.U.2017.1845 z późn.zm.).
2. SPZOZ - Sądeckie Pogotowie Ratunkowe zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji o której mowa w ust. 1 zapewniając odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentacje przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwiające jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki.
3. Dokumentacja medyczna obejmuje dane i informacje medyczne odnoszące się do stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu przez Sądeckie Pogotowie Ratunkowe świadczeń zdrowotnych, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w akrach prawnych przedstawionych w ust.1.
4. Dokumentacja medyczna udostępniana jest osobiście pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dokumentacja medyczna może być przesłana pocztą lub przesyłką kurierską
(na koszt Pacjenta) za potwierdzeniem odbioru.
5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
a) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych, z wyłączeniem medycznych czynności ratunkowych, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzania notatek lub zdjęć;
b) poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków;
c) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu,
d) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
e) na informatycznym nośniku danych.

6. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym.
7. Dokumentacja medyczna udostępniana jest również:
a) podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;
b) organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym
i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań,
w szczególności kontroli i nadzoru;
c) podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;
d) upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym
do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;
e) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku
z prowadzonym postępowaniem;
f) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;
g) organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku
z prowadzonym przez nie postępowaniem;
h) podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
i) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;
j) komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;
k) osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji
w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do jej przeprowadzenia;
l) wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa
w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;
m) spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 Ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;
n) osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia
28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;
o) członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia
05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
w zakresie niezbędnym do wykonywania ich działań.

8. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo- rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
9. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje na podstawie pisemnego wniosku – stanowiącego Załącznik Nr 9 do Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych SPZOZ SPR – złożonego przez osoby uprawnione lub przez nie upoważnione.
10. Upoważnienie do udostępnienia dokumentacji o którym mowa w ust. 1 winno zawierać szczegółowo oznaczony zakres danych podlegających udostępnieniu. Wzór upoważnienia
o którym mowa stanowi Załącznik Nr 1 do niemniejszego Zarządzenia. W szczególnych przypadkach może być wymagane potwierdzenie notarialne lub przez organ samorządu terytorialnego, co do jego autentyczności.
11. W przypadku żądania przez uprawnione (na mocy innych ustaw) organy i instytucje udostępnienia dokumentacji medycznej w formie oryginałów, decyzję o ich udostępnieniu podejmuje Dyrektor zakładu.
12. OpłataZa udostępnienie dokumentacji medycznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe pobiera opłaty w wysokości:
1) za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - 7,50 zł brutto;
2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,75 zł brutto;
3) za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 7,50 zł brutto.

13. Podstawa prawna:

-Ustawa z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2017.1318 z późn.zm.),
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 r.
w sprawie rodzajów, zakresów i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.2015.2069 z późn.zm.),
-art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2018.160 z późn. zm.),
-Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j.Dz.U.2017.1845 z późn.zm.).

Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej oraz upoważnienie do dobioru dok. medycznej

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Józef Zygmunt
Dokument z dnia: 28.06.2012
Dokument oglądany razy: 3 839
Opublikował: Barbara Duszyńska
Publikacja dnia: 13.02.2018
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl